Public Training 

หลักสูตรด้านการขายและการตลาด

อบรมการขายหลักสูตรนี้ จัดวันที่ 25 ส.ค. 63 การประสบความสำเร็จด้วยการมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจน ก็เหมือนการเดินทางท่องเที่ยว เปิดโลกลืมตาเห็นสิ่งใหม่ ๆ ที่เราคาดหวังเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว ผลที่ได้จะอิ่มเอมใจเพียงใด เพียงแค่คิดดูยิ้มแล้ว แล้วคุณล่ะ!!!

อบรมการขาย หลักสูตรนี้จัดวันที่ 21 ต.ค. 63 การขายมักจะมีการปฏิเสธจากลูกค้าเมื่อนักขายได้เข้านำเสนอขายสินค้ากับลูกค้าเมื่อครั้งแรก แต่นักขายที่ดีต้องมีการติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อปิดการขายจากลูกค้าให้ได้ หลักสูตรนี้มีแนวทางและวิธีการในการนัดหมายและการติดตาม รวมทั้งการปิดการขายลูกค้าให้แก่พนักงานขาย

อบรมการขายหลักสูตรนี้ จัดวันที่ 29 ก.ย. 63 นักขายหลายคนในตลาดยังมีปัญหาเรื่องการสนทนาและการนำเสนอขายสินค้า ตลอดจนเรื่องการตอบข้อโต้แย้งในงานขาย สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้นักขายเวลาออกตลาดหรือคุยกับลูกค้าแล้ว นักขายมักจะกลัว ไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไร นำเสนออย่างไร จนทำให้การขายไร้ประสิทธิภาพ หลักสูตรต้องการเน้นย้ำแนวทางวิธีการต่างๆ ในสิ่งที่นักขายต้องมีทักษะความเข้าใจในกระบวนในการทำงานด้านการขาย เพื่อนักขายมั่นใจในการทำงาน การนำเสนอหรือถ่ายทอดข้อมูลสินค้า ตลอดจนการตอบข้อโต้แย้งกับลูกค้า

อบรมการขาย หลักสูตรนี้ จัดวันที่ 29 ต.ค. 63 ช่องทางการขายทางโทรศัพท์ในยุคนี้ถือว่าเป็นช่องทางที่ง่ายและเข้าถึงลูกค้าได้เร็วเช่นกัน แต่สิ่งที่สำคัญ คือพนักงานขายจะต้องมีทักษะในการสนทนาและการขายที่ดีกับลูกค้า หากพนักงานไม่มีทักษะในการขายที่ดี โดยทำให้ลูกค้ารู้สึกหงุดหงิดหรืออึดอัดในการที่จะสนทนาในการขายกับพนักงานแล้ว ย่อมมีผลทำให้การขายในครั้งนั้นไม่บรรลุผลตามที่ต้องการ หลักสูตรนี้จึงต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการสนทนาในการขาย ลักษณะวิธีการสื่อสารทางคำพูดที่ดี รวมทั้งเรียนรู้เทคนิควิธีการนำเสนอขายทางโทรศัพท์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อให้การขายในครั้งนั้นประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ

อบรมการขาย หลักสูตรนี้จัดวันที่ 2 ต.ค. 63 Sales Engineer เป็นพนักงานที่มีความรู้ทางด้านเทคนิคมากพอสมควร แต่พนักงานที่ต้องเข้าพบลูกค้าเพื่อการขาย หากมีความรู้ด้านเทคนิคมาก แต่ขาดทักษะด้านการนำเสนอขาย ด้านมารยาทและบุคลิกภาพ ตลอดจนด้านการตอบข้อโต้แย้งในการขาย ย่อมทำให้การขายไม่ประสบความสำเร็จได้ หลักสูตรนี้จึงได้ออกแบบขึ้นมา เพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย Sales Engineer เพื่อให้พนักงานได้เข้าใจถึงทักษะและแนวทางด้านการขาย เพื่อนำไปผสมผสานหรือประยุกต์ในการขาย จนทำให้พนักงานมีทักษะที่ดีขึ้นขณะที่ต้องออกไปพบลูกค้าเพื่อการขาย

อบรมการขาย หลักสูตรนี้จัด วันที่ 17 พ.ย. 63 พนักงานขายหน้าร้านหรือพนักงานตามห้างสรรพสินค้าเป็นผู้ที่องค์กรไม่ควรจะมองข้าม เพราะ พนักงานขายเหล่านี้เป็นพนักงานที่ต้องมีการพบปะลูกค้าตลอดทุกวัน หากพนักงานไม่มีทักษะในการขายที่ดี ย่อมทำให้ประสิทธิภาพในการขายตกต่ำลงไปด้วย หลักสูตรนี้วิทยากรได้ออกแบบขึ้นมาเพื่อต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงแนวคิดในงานขายที่ดี , วิธีการขายที่ทำให้ลูกค้าประทับใจ ตลอดจนยังเป็นหลักสูตรที่มีกิจกรรมที่ต้องการเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดทักษะการขายที่ดี เพื่อให้การขายเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

อบรมการขาย หลักสูตรนี้วันที่ 16 ต.ค. 63 นักขายในตลาดจำนวนมาก ยังมีปัญหาด้านการพูดเพื่อการสนทนาในด้านการขายกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการพูดที่ทำให้ลูกค้า งง หรือ สับสนในการพูดของนักขายหรือการตอบคำถามที่ไม่ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าถาม ผลที่ตามมา คือ ทำให้ลูกค้าชะลอการซื้อสินค้าหรือลูกค้ารู้สึกไม่ดีกับนักขายคนนั้นไปเลย

อบรมการขายหลักสูตรนี้ จัดวันที่ 2 ธ.ค. 63 เศรษฐกิจไม่ดีทำยังไงดี? เป็นคำยอดฮิตที่คนกำลังพูดถึงในตอนนี้ หลักสูตรนี้จะสามารถช่วยปรับกลยุทธ์วิธีการขายให้พนักงานขายของท่านก้าวไปบุก!!! และ ลุย!!! ไปได้อย่างมีแบบแผนและเป้าหมายที่ชัดเจน

อบรมวันที่ 6 ต.ค. 63 การนำเสนอขายสินค้าของพนักงานขายสิ่งที่เป็นปัญหาของพนักงานขาย คือ ไม่กล้าขาย ขายไม่ตรงกับความสนใจลูกค้า ขายไปเรื่อยเปื่อย พูดไม่เป็นหรือนำเสนอขายไม่น่าสนใจ

อบรมการขาย หลักสูตรนี้ จัดวันที่ 6 ต.ค. 63 นักขายกับการสร้างยอดขายเป็นสิ่งที่องค์กรคาดหวังมาก แต่นักขายที่มีเพียงมุมมองที่จะเน้นแต่การขาย โดยขาดการมองการบริหารลูกค้า ในระยะยาวนักขายย่อมเกิดปัญหาในการสร้างยอดขายได้ ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงเห็นความสำคัญของการสร้างสัมพันธ์ของนักขายที่มีต่อลูกค้า และเห็นความสำคัญของการบริหารลูกค้าอย่างเป็นระบบ เพื่อจูงใจให้ลูกค้ายังคงซื้อสินค้าหรือใช้บริการกับเราต่อไปในอนาคต

อบรมการขายการตลาดหลักสูตรนี้ จัดวันที่ 5 ต.ค. 63 การตลาดยุคใหม่ การตลาดแห่งการรุกไปข้างหน้าอย่างแท้จริง ในแผนระยะยาว เพื่อการพัฒนาทุกด้านควบคู่กันไปทั้งองค์กร และให้เท่าทันต่อสถานการณ์ไร้พรมแดน

อบรมการขายออนไลน์หลีกสูตรนี้ จะจัดอบรมวันที่ 8 ธ.ค. 63 ซึ่งจะพูดถึงสถานการณ์จริงที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ และส่งผลกระทบแล้วในหลายธุรกิจ เราจำเป็นต้องรู้ให้ทันโลก เพื่อเตรียมตัวและปรับตัวให้การขายและการตลาดของเรามีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

อบรมการขายหลักสูตรนี้ จัดวันที่ 10 พ.ย. 63 นักขายโครงการ จำเป็นจะต้องอบรมการขายแบบเฉพาะกลุ่ม เพราะรูปแบบการขายของเรามีความแตกต่างจากพนักงานขายทั่ว ๆ ไป ดังนั้น การเตรียมตัวก่อนขาย จนกระทั่งปิดการขายเราจึงมีรูปแบบกลยุทธ์ที่เฉพาะของนักขายโครงการเอง

อบรมการขายหลักสูตรอบรมนี้ อบรมวันที่ 1 ต.ค. 63 เทคนิคการขายแบบใหม่ ๆ ขายเป็น แต่จะขายอย่างไรให้เป็น SUPER SALES มาไขความลับได้ที่หลักสูตรนี้

อบรมการขายหลักสูตรนี้ จัดวันที่ 4 ธ.ค. 63 มุมมองที่ดีต่ออุปสรรคในการขายจะช่วยให้บรรยากาศการขายผ่อนคลาย แต่ความฮึกเหิมต่อความพยายามในการปิดการขายจะทำให้ทั้งตัวพนักงานขายเองรวมถึงลูกค้าจะอึดอัดในขณะการซื้อขายนั้น ทำให้การขายสำเร็จได้ยาก..

อบรมการขายหลักสูตรนี้จัดวันที่ 3 ธ.ค. 63 หลักสูตรนี้เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่นักขายทุกท่านจะต้องอบรม เพราะการเจรจาต่อรองต้องเกิดขึ้นแน่นอนระหว่างการขาย ไม่ว่าจะเป็นไปในทางออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ตาม

อบรมการขายนี้ จัดอบรมวันที่ 18 พ.ย. 63 หากจะพูดถึงการบริหารผู้แทนจำหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว การขายและการบริการมีความสำคัญอย่างมาก เพื่อสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน

อบรมการขายของพนักงานขายหน้าร้าน หลักสูตรนี้จัดวันที่ 15 ต.ค. 63 เพื่อให้พนักงานขายหน้าร้านได้เสริมทักษะการขายแบบนำเสนอ product ให้น่าสนใจ แก้ปัญหาข้อกังวลและตอบคำถามต่าง ๆ ที่ลูกค้าโต้แย้งกลับมาได้อย่างมีหลักการตรงจุดเพื่อการตัดสินใจซื้อ

อบรมการขายหลักสูตรนี้จัดวันที่ 12 พ.ย. 63 หนึ่งในการอบรมการขายที่หลายๆองค์กรให้ความสนใจ คือการให้ความสำคัญกับลูกค้าหลักของธุรกิจ ดังนั้น จะทำอย่างไรเราจึงจะบริหารลูกค้ารายสำคัญ ลูกค้าหลักของเราให้อยู่กับองค์กรเราอย่างยาวนาน

อบรมการขายหลักสูตรนี้ จัดวันที่ 3 พ.ย. 63 หากเข้าใจแนวทางในการตอบข้อโต้แย้ง และการโน้มน้าวลูกค้าแล้ว ความธรรมชาติในการขายของเราจะทำให้ปิดการขาย ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นด้วย

อบรมการขายวันที่ 24 ก.ย. 63 การขายสินค้าระหว่างองค์กร นักขายต้องบริหารลูกค้าให้เป็น จะส่งผลให้ยอดขายจะเกิดขึ้นอย่างมหาศาล

อบรมวันที่ 4 ธ.ค. 63 การขายทางโทรศัพท์ ถือว่าเป็นช่องทางการขายอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถสร้างยอดขายให้แก่องค์กรได้ ฉะนั้น ทีมขายทางโทรศัพท์จึงเป็นทีมขายที่มีความสำคัญมากอีกทีมหนึ่ง แต่ปัจจุบันนี้มีนักขายทางโทรศัพท์จำนวนมากที่ไม่เข้าใจทักษะในการนำเสนอ การพูดและการโน้มน้าวลูกค้าให้สนใจในการนำเสนอขายได้ แต่นักขายกลับใช้คำพูดที่สร้างความรำคาญใจ คำพูดแบบเกรงใจและบางรายกลับเน้นแต่ส่วนลดในการขายเท่านั้น

อบรมวันที่ 19 พ.ย. 63 ขายยังไงให้ กระชับ ตรง นำเสนอขายดี ปิดการขายได้ไวและชัวร์

อบรมวันที่ 30 ก.ย. 63 นักขายต้องปรับแนวทางและวิธีคิด วิธีขายอย่างไร

อบรม 3 ชั่วโมง อบรมการขายนี้ จัดอบรมวันที่ 23 ก.ย 63 พนักงานขายยุคโควิดต้องมีการปรับแนวคิดและทักษะการขายให้ทันลูกค้ามากขึ้น

อบรม 3 ชั่วโมง อบรมการขายนี้ จัดอบรมวันเสาร์ที่ 19 พ.ย 63 นักขายและนักตลาดต้องเข้าใจทิศทางการตลาดให้มากขึ้น เพื่อเตรียมแผนการขายและการตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

อบรมวันที่ 29 ต.ค. 63 นักขายต้องล่ายอดขายให้ได้เป้า ต้องเป็นนักขายที่ต้องกล้าสู้ กล้าลุย กล้าออกไปพบลูกค้า

ทุกหลักสูตรในหมวด Public Trainingนี้ สามารถให้จัดอบรมแบบ In-House Training ได้
Powered by MakeWebEasy.com