Training Course

Training Course
หลักสูตรของบริษัท ทั้งแบบภายใน-ภายนอกองค์กร และออนไลน์

แบ่งเป็นฝึกอบรมการขาย ฝึกอบรมการบริการ และฝึกอบรมด้านอื่น ๆ

Training Course
ทุกหลักสูตรของบริษัทถูกออกแบบโดยวิทยากรของบริษัทฯ

ด้วยประสบการณ์ตรงและความชำนาญด้านการขายและการบริการ

Featured VDO

Our Clients

Portfolio

 

 

 

ด้วยแนวคิดที่มุ่งมั่นจะพัฒนาบุคลากรพนักงานขายและพนักงานบริการด้วยปณิธาน ต้องสร้างทีมงานให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี วิทยากรของเรา จึงออกแบบหลักสูตรโดยเน้นคุณภาพในการฝึกอบรมให้แก่แต่ละบริษัทให้ตรงกับบริษัทอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการจัดฝึกอบรมการขายหรืออบรมการบริการ เราจึงกล้ายืนยันได้ว่าจะสามารถพัฒนาหลักสูตรอบรมพนักงานขาย, อบรมการบริการ และฝึกอบรมในด้านอื่น ๆ ให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับธุรกิจของแต่ละธุรกิจเสมอมา

ด้วยประสบการณ์ของทางสถาบันที่ให้บริการมานานกว่า 10 ปี  ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 800 บริษัท

 

Why Choose Bamboo Training ?
Training Courses
ด้านหลักสูตรการอบรม ด้านเนื้อหา (Content) มีความเข้มข้น
ตรงประเด็น ทันสมัยและตอบโจทย์กับแต่ละธุรกิจ พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร เพื่อจะได้เข้าถึงและเจาะประเด็นต่างๆ
Trainer Experience
 วิทยากรมืออาชีพและมีประสบการณ์ตรง ถ่ายทอดอย่างเข้าใจง่าย ได้สาระ ตรงประเด็นและรูปแบบการอบรม เน้นเปิดโอกาส ให้ผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วมกับการอบรม เช่น Workshop, Role Play หรือ Case Study

Training for Up Skills

เน้นพัฒนาทักษะ (Skill) ของผู้เข้าอบรมเป็นสำคัญ ให้องค์ความรู้ใหม่ๆ (Knowledge) และมอบวิธีการใหม่ๆ (Know How) เพื่อให้มีแนวความคิดใหม่ (Change your mind) และเติมเต็มอรรถรสการอบรมด้วยการประเมิน (Evaluation)

 Customization
นำประเด็นปัญหาและความต้องการของลูกค้ามาทำการออกแบบหลักสูตรการอบรม โดยวิทยากรมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบหลักสูตร เพื่อมุ่งให้การอบรมมีความชัดเจน และตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
Powered by MakeWebEasy.com