SA-112 ก้าวสู่การเป็นนักขายอย่างมืออาชีพ Professional Selling Skills

SA-112 ก้าวสู่การเป็นนักขายอย่างมืออาชีพ Professional Selling Skills

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้นักขายเข้าใจการทำงานการขายอย่างเป็นระบบ
  2. เพื่อให้นักขายเข้าใจแนวทางการวิเคราะห์ลูกค้า
  3. เพื่อให้นักขายเข้าใจวิธีการตอบข้อโต้แย้งเพื่อปิดการขาย

  อบรมวันที่ 29 ก.ย. 63 , 26 พ.ย. 63

 Online Conference Training : ZOOM Application

 ค่าสัมมนาท่านละ - บาท (ไม่ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

Key Topics Training
เวลา 09.00 - 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

ลำดับ Session 1 : นักขายกับการเตรียมตัวก่อนขาย
1Workshop นักขายที่ดีต้องเป็นอย่างไร
2ทัศนคติ จรรยาบรรณ บทบาทหน้าที่เชิงรุกของพนักงานขาย
3การศึกษาข้อมูลลูกค้าก่อนการขาย
4การวางแผนการขายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
5Workshop การวางแผนการขายสินค้าที่ดี

เวลา 10.30 - 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้า
เวลา 10.45 - 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2 

ลำดับSession 2 : การเข้าใจตลาดและการเข้าใจลูกค้า
1การเข้าใจลูกค้าเพื่อลดปัญหาการสนทนา
2วิเคราะห์ลูกค้าก่อนการขาย
3จิตวิทยาการมองลูกค้าเพื่อเข้าถึงลูกค้า
4เรียนรู้อุปนิสัยลูกค้าอย่างถึงแก่นเพื่อการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
5Role play นักขายกับเข้าใจลูกค้าด้วยหลักจิตวิทยา

เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 - 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

ลำดับ
Session 3 : เทคนิคการนำเสนอขายชนะใจลูกค้าภายใน 5 นาที
15 ขั้นตอนการขายที่นักขายต้องเข้าใจ
2ทักษะการนำเสนอขายเพื่อได้ยอดขาย
3นำเสนอคุณสมบัติ (Feature) - คุณประโยชน์ (Benefit) ให้โดนใจ
4แนวทางการนำเสนอขายเชิงเปรียบเทียบสินนค้าและคู่แข่ง
5สิ่งที่นักขายต้องเข้าใจจากลูกค้าขณะนำเสนอขาย
6Role play การนำเสนอขายสินค้า
7ลูกค้ายังไม่สนใจสินค้า นักขายควรทำอย่างไรบ้าง
88 สิ่งที่ต้องนำเสนอเพิ่มเติมเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจ

เวลา 14.30 - 14.45 น. พักเบรคช่วงบ่าย
เวลา 14.45 - 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 4

ลำดับ
Session 4 : ติดตามลูกค้าอย่างไรจนได้ลูกค้า
1ปัญหาการตอบข้อโต้แย้งของนักขาย
2การตอบข้อโต้แย้งขั้นเทพในการขาย
3ศิลปะการใช้คำพูดเพื่อการตอบข้อโต้แย้ง
4Workshop & Role play ทักษะการตอบข้อโต้แย้งเพื่อปิดการขาย
5ข้อสังเกตขณะทำการตอบข้อโต้แย้งกับลูกค้า
6ปิดการขายอย่างไรให้ได้ยอดขาย
7สรุปและตอบข้อซักถาม

  

จองที่นั่ง เข้าร่วมอมรม...สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่

เบอร์โทร :  086-655-6640, 063-898-2289
Email : bambootraining@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com