User Password
    Sign Up | Forget Password
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักการและเหตุผล
การขายทางโทรศัพท์ในยุคนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการสร้างโอกาสและยังเป็นช่องทางที่สำคัญในการขายสินค้าในยุคปัจจุบัน แต่การขายทางโทรศัพท์นั้น พนักงานไม่เพียง แต่จะต้องมีข้อมูล ลูกค้าหรือความรู้ในตัวสินค้าเท่านั้น แต่ยังต้องอาศัย “ศิลปะทางคำพูดที่โดดเด่นน่าสนใจ” ของ พนักงานขายที่จะต้องมี จิตวิทยาทางคำพูด ที่ดีเหมาะสม กับลูกค้าแต่ราย เพื่อสามารถเข้าถึงอารมณ์ ของลูกค้า เพื่อจะได้ส่งผลต่อการตัดสินใจ ซื้อที่ง่ายขึ้น

หลักสูตรนี้ จะทำให้ผู้เข้าอบรมรู้จักวิธีการเข้าถึงลูกค้าก่อนการขาย รวมทั้งยังได้เรียนรู้ เทคนิค วิธีการนำเสนอสินค้าการวิเคราะห์จังหวะโอกาส และการจับสัญญาณคำพูดลูกค้าตลอดจนยังได้เรียนรู้เทคนิควิธีการสร้างสรรค์คำพูดที่ดีตามสถานการณ์ต่างๆของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความ พอใจใน ตัวพนักงานและจะส่งผลต่อการปิดการขายของพนักงาน

   

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการสร้างสรรค์คำพูดที่เหมาะสมกับลูกค้าก่อนการขายสินค้า
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการนำเสนอสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์สัญญาณและโอกาสการขายทางโทรศัพท์ได้อย่างเหมาะสม

รูปแบบการฝึกอบรม ให้ผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วมกับการอบรมด้วยหลัก 3 ร่วม
• ร่วมคิด จากกิจกรรมระดมสมอง (Work Shop)
• ร่วมทำ จากสถานการณ์จำลองหรือบทบาทสมมติ (Role Play)
• ร่วมเสนอ เสนอความคิดเห็นและข้อคิดจากการทำกิจกรรมต่างๆ

หัวข้อสัมมนา
Module 1 : ทักษะการขายทางโทรศัพท์ที่พนักงานไม่ควรมองข้าม
1. กิจกรรมระดมความคิด = ทักษะที่จำเป็นในการขายทางโทรศัพท์
2. บทบาท และ หน้าที่ของพนักงานขาย – สร้างความเข้าใจและให้ตระหนักถึงหน้าที่ที่ต้องทำ
3. เข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าก่อนการขาย
4. หัวใจสำคัญของการเตรียมตัวก่อนการขายทางโทรศัพท์
5. คำพูดที่ขายตนเองเพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า

Module 2 ขายอย่างไรเพื่อให้ลูกค้าไม่อึดอัด
6. สิ่งที่ต้องวิเคราะห์ลูกค้ามีอะไรบ้าง
7. Role Play การฝึกการขายทางโทรศัพท์ช่วงที่ 1 พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร
8. เทคนิคการสร้างสัมพันธ์ก่อนการขาย
9. กระบวนยุทธ์การค้นหาความต้องการลูกค้าก่อนการขาย
10. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการขายก่อนการนำเสนอสินค้า

Module 3 แต่งเสริมเติมเต็มการขายเพื่อการปิดการขายทางโทรศัพท์
11. เทคนิคการนำเสนอสินค้าอย่างศิลปะ
12. การรับลูกค้าและการปรับคำพูดเมื่อลูกค้ายังไม่พร้อมซื้อส้นค้า
13. การค้นหาสาเหตุลูกค้าด้วยคำพูดที่กระเทาะลูกค้า
14. Role Play การฝึกการขายทางโทรศัพท์ช่วงที่ 2 จากสถานการณ์ที่ยากขึ้น
พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร
15. สัญญาณคำพูดจากลูกค้าเพื่อโอกาสการขายสินค้า
16. ข้อควรระวังในการปฎิบัติการทางการขาย
17. สิ่งที่ต้องพัฒนาในการขายของพนักงานมีอะไร
18. ทิ้งทวนเทคนิคการขายทางโทรศัพท์ด้วยสูตรลับเฉพาะ
19. สรุป คำถามและคำตอบ

   

 

 
   
ดูผลงานทั้งหมด >>
  หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | รายละเอียดหลักสูตร | ผลงาน | วิทยากร | ติดต่อบริษัท
 
  Copyright 2010 Bamboo Training Co., Ltd.